Image

Sevindikli.com , Emlak- Gayrimenkul-İnşaat sektöründe 35 yılı aşkın faaliyet gösteren Eyüboğlu Gayrimenkul markasıdır.

Adil Mahallesi, Osmanbey Cd. 17/A 34920 Sultanbeyli/İstanbul    
+90 (216) 669 09 61

EyubogluEstate@gmail.com

© 2023 Eyüboğlu Gayrimenkul
Toplulaştırma Nedir?

Toplulaştırma Nedir?

Arazi toplulaştırması nedir?

Arazi toplulaştırması; Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin bir araya getirilerek daha düzenli parseller halinde tarla içi geliştirme hizmetleri ile birlikte modern tarım işletmeciliği esaslarına ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI” denmektedir.

Arazi toplulaştırmasında amaç nedir?

Arazi toplulaştırmasının amacı, daha az zaman, işgücü ve sermaye kullanımı ile üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğini artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarını yükseltmektir. Arazi Toplulaştırması bir yönüyle de Kadastronun yenilenmesi demektir.

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler?

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler şunlardır :

 • Arazi parçalanmasının tarım işletmelerinde işgücü, girdi, sermaye ve üretim kayıplarını artırması,
 • Arazilerin bir kısmının mevcut servis yolları, sulama ve drenaj kanallarından yararlanamaması,
 • Parsellerin miras yoluyla bölünmesi veya şekillerinin bozuk olması,
 • Sulama, toprak muhafaza veya devlet yolu gibi projelerle yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanması,
 • Topografik yapının parsel sınırlarına bağlı kalmaksızın arazi tesviyesini gerektirmesi,
 • Sulama, karayolu, otoyol ve demiryolu gibi kamu yatırımlarında kamulaştırma bedellerinin yüksekliği vb. gerekçelerden biri veya birkaçının bir arada mevcut olması

arazi toplulaştırmasını gerekli kılmaktadır.

Arazi toplulaştırmasının faydaları nelerdir?

Arazi toplulaştırması ile;

 • Parçalılık azalmakta,
 • Sosyal Problemler çözülmekte. (Sınır, Yol, Hisseli parseller vb.)
 • Tarıma elverişli düzenli ve ideal şekilli parseller oluşmakta, kullanılamayan küçük parçalı araziler kullanılabilir hale gelmekte,
 • Her parsel yol ve sulama ağı ile irtibatlandırılmakta,
 • İşlenebilir arazi artmakta ve ayrıca yakıt tasarrufu artmakta,
 • Zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşmakta,
 • Arazinin değeri en az iki kat artmaktadır.
 • Kadastro yenilenir.
 • Kırsal alanda sosyal huzur ve “İşletme Bütünlüğü” sağlanır.

Arazi Toplulaştırma çalışmalarının aşamaları nelerdir?

Arazi toplulaştırma çalışmaları;

 • Toplulaştırma alanının tespiti
 • Sabit tesislerin tespiti
 • Mülkiyet bilgilerinin oluşturulması
 • Harita veri tabanının oluşturulması
 • Arazi derecelendirilmesi
 • Yeni parselasyon bloklarının oluşturulması
 • Çiftçi tercihlerinin alınması
 • Toplulaştırma projelerinin yapılması ve itirazların incelenmesi
 • Yeni parselasyon planlarının araziye aplikasyonu
 • Tescil ve yer teslimi aşamalarından oluşmaktadır.

Toplulaştırma çalışmaları sadece bir köye yönelik mi uygulanır?

Hayır. Toplulaştırma çalışmaları; Köy, belde veya havza esas alınarak o yerin sınırları içerisindeki gerçek ve tüzel kişilere ait arazide uygulanır. Bazı hallerde bir köyün tapulama sınırları içerisinde kalan arazisinin bir bölümünde de toplulaştırma uygulanabilir.

Arazi Toplulaştırma çalışmalarının vatandaşa maliyeti nedir?

Toplulaştırma çalışmaları vatandaşa mali bir külfet getirmemektedir. Tüm masraflar Devlet tarafından karşılanmaktadır. Ancak kanal ve yol gibi ortak kullanım alanları için tarlalardan ortalama % 10’a  varan kesintiler yapılmaktadır.

Kıymetli arazilerin değerlendirilmesi ve değişimi nasıl olacak?

Proje alanında yapılan toprak tahlilleri ile arazinin konumu köy ve şehir merkezine uzaklığı. Asfalta uzaklığı yolunun olup olmadığı, verimliliği, toprak derinliği…vb gibi durumlar göz önüne alınarak her parselin puanı belirlenecek ve yeni parseller buna göre oluşturulacak. Değişimler yapıldığı takdirde buna göre yapılacaktır.

Asfalt kenarındaki yerim başka bir yere gider mi?

Toplulaştırma çalışmaları sırasında asfalt, dere, yerleşim yeri…vb önem arzeden yerler kendi içinde değerlendirilir. Yani asfalt kenarındaki tarla yine asfalt kenarında kalır.

Sulu yerdeki tarla kuru yere gider mi ?

Sulu arazi kuruya kuru arazi suluya taşınmaz.

Tek parça arazim var elimden alınır mı?

Tek parca arazi küçük de olsa o kadar alan değerlendirilir. Elinden alınmaz.

Hisseli yerimiz var köyde kardeşim kullanıyor. Tarlamız bizden alınıp kullanan kardeşime verilir mi?

Kullanan kullanmayan ayrımı yapılmaz. Herkes kendi hissesine düşen miktar tarlayı alır.

Çiftçiler istemese de toplulaştırma yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Öncelikle çiftçilerin muvafakatine dayalı toplulaştırma yapılması esastır. Ancak kamu yararı söz konusu olduğunda zorunlu toplulaştırma yapılabilmektedir. 3083 sayılı Kanun bu yetkiyi Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne vermiştir.

Sabit tesisler (bahçe, ev, artezyen, bağ vs.) toplulaştırma çalışmalarında nasıl değerlendirilir?

Toplulaştırma alanı ile birlikte mahalline gidilerek, sabit tesisler (Kuyu, bağ, bahçe, meyvalık, fidanlık…vb) tutanakla belirlenerek toplulaştırma çalışmalarında dikkate alınır. Yeni parselasyon planlamasında sabit tesisler dikkate alınarak maliklerine verilir. Ancak toplulaştırma ilanından sonra yapılan sabit tesisler dikkate alınmaz.

Arazi toplulaştırmasında İntikalleri yapılmamış parseller kimin adına tescil edilir?

Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikler tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Hisseli parseller toplulaştırma çalışmalarında nasıl işlem görür?

Hisseli parseller toplulaştırmada malikleri isteği doğrultusunda hisseler oranında ayrılarak müstakil parsel yapılabilir. Tapu kimin adına ise toplulaştırma sonucundaki yeni parseller o kişi adına tescil edilir. Bu nedenle toplulaştırma öncesi veraseten intikallerin ilgili malikler tarafından yapılması ve iştirak halinde mülkiyetlerin müşterek mülkiyetlere dönüştürülmesi gerekmektedir.

Çiftçilerin muvafakatından neyi anlamalıyız?

Toplulaştırmanın yapılacağı proje alanındaki arazinin yarısından fazlasına malik bulunan ve sayıca maliklerin üçte ikisini (2/3) teşkil eden arazi sahibi çiftçilerin muvafakatı ile isteğe bağlı toplulaştırma yapılır. Bu karar proje alanındaki bütün malikleri bağlar.

Çifte ekseriyetin sağlanması için ilan süresince arazi maliklerinden yazılı muvafakat istenir. Çifte ekseriyet sağlandığı takdirde bu alan isteğe bağlı toplulaştırma alanı olarak tespit edilir Çifte ekseriyetin sağlanamaması halinde ise Bölge Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile zorunlu toplulaştırma kararı alınabilir.

Köyümüzde/Kasabamızda toplulaştırma yapılmasını istiyoruz. Ne yapmalı? Nasıl ve nerelere başvurmalıyız?

Toplulaştırma talepleri konusunda kurumumuzca ferdi başvuru kabul edilmemektedir. Bu konudaki talepler köylerde muhtarlar, kooperatif, sulama birlikleri vasıtasıyla veya köy halkının yoğun katılımının olduğunun anlaşılabileceği toplu dilekçelerle; belde ve ilçelerde ise belediye başkanlıklarınca yapılabilir. Yapılacak başvurular Tarım Reformu Bölge Müdürlüklerine veya Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne yapılabilir.

Arazi toplulaştırması hedefinin gerçekleşmesinin ekonomiye katkısı nedir?

Bu hedef gerçekleştirildiği taktirde; köy merkezi ile parseller arasındaki ulaşım kısaltılarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlanacak olup, yapılan teknik hesaplara göre, toplam 14 milyon hektar arazinin toplulaştırması tamamlandığında yılda 2,1 milyar TL veya yılda 4,2 milyon ton ürün (buğday) kazanımı sağlanacaktır. Ayrıca; Tarım alanlarından kaynaklanan sera gazı salınımları da azalacaktır.

Babamdan abime ve bana intikal eden yerleri toplulaştırmada tekrar hisseli olarak mi tapu çıkıyor yoksa herkese hissesi kadar temiz tapu çıkıyor mu?

Eğer intikal işlemini yaptırdı iseniz ve hissleriniz 20.000 m2 ve yukarısında ise çalışma sırasında talebiniz doğrultusunda hisseleriniz ayrılabilir.

Arazi toplulaştırma da arazideki ölçme sorunları nelerdir? Çözüm önerileriniz nelerdir?

Tecrübesiz arazi ekibi çalışmayı yeterince anlatamayan müteahhit firmadır. Çünkü yapılan iş ne kadar güzel bir amaca da hizmet etse bu arazi sahiplerine düzgün bir şekilde anlatılmadığı hem çalışma sırasında hem sonrasında ciddi problemler oluşmaktadır.

Arazi toplulaştırmasında ilk askıya çıkan yere itiraz nasıl yapılır? İtiraz dilekçe örneği gönderirseniz memnun olurum.

İlk askı ilgili belediyeye ve bulunduğunuz ildeki tarım il müdürlüğüne yapılır. Resmi bir dilekçe ile itiraz edebilir talebinizi ayrıntılı bir şekilde belirtebilirsiniz.

Köydeki çok hisseli arazilerin çoğunluk hisselerini alıp geri kalan bir hisseyi ( uzlaşılamıyor ) tapusunu ayırarak kalan hisselere tek tapu çıkarma imkanı var mı?

Minimum parsel büyüklüğünden fazla ise isteğiniz yapılabilir. Ama mülakatlarda bunu belirtmeniz gerekmektedir.

Ben kendi arazimin drenaj çalışmalarını yaptım ama toplulaştırma çalışmalarını yürüten firma benim değerli tarlamı bir başkasına verdi, bizim tarlamızı bataklığa yüzey suyunun çok fazla olduğu bir alana getirdi bu duruma askıda ihtiraz ettim ama sonuç daha kötü oldu bu durumda ne yapmalıyım?

İlgili projenin incelenip daha detaylı bir karar verilmesi gerekmektedir. Eğer ilgili firma talebinizi olumsuz değerlendirdi ise Tarım İl Müdürlüklerine, oradanda olumsuz yanıt alırsanız Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz. Ama öncelikle talebinizle ilgili bir uzmandan danışmanlık alıp teknik olarak belge hazırlatmanız gerekmektedir.

Vergi ücreti var mı vatandaşa birşey yansıyor mu?

Bütün masrafları devlet tarafından ödenmektedir. Bu çalışmalar sırasında sizden para talep eden olursa ilgili Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.